KAMU İHALE MEVZUATI EKAP

SUHAN DANIŞMANLIK tarafından düzenlenen Kamu İhale Kanunu Eğitim programı, kamu personelleri ile kamu kesimi ile iş ilişkileri içinde olan özel sektör çalışanları ve yöneticilere yönelik olarak uygulama temelli tasarlanmıştır. Program kapsamında uygulamalı EKAP eğitimi de verilmektedir.

Eğitimler kamu ihale süreçleri denetiminde aktif görev alan Sayıştay Başdenetçileri, Grup Başkanları, Kamu İhale Kanunu’nun hazırlanmasında ve şikayet süreçlerinde görev alan hukukçu Kamu İhale Kurumu uzmanları, denetim süreçlerinde görev alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Baş Müfettişleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Yukarıda belirtilen konular yoğun olarak talep edilen konular olmakla birlikte ihale dosyalarının idari ve teknik kontrolünden sorumlu ihale makamları, ihaleye teklif sunan istekliler ya da teklifi uygun bulunarak sözleşme imzalamaya hak kazanan yüklenicilerin ihtiyaçlarına göre eğitim programları farklılık göstermektedir. Bu nedenle eğitim programı katılımcıların talepleri göz önüne alınarak en uygun eğitmenler belirlenerek hazırlanmaktadır.

Eğitim Konuları:

* 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunlarının Gerekçesi, Amaç ve Kapsamı, İstisnaları, Önemli Maddeleri
* 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında ihale temel ilkeleri
* İhalelerde Genel Hükümler ve Uygulama İlkeleri
* Kamu İhale Kurumu’nun Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Özellikleri
* İhale Uygulamalarına İlişkin Ortak Hükümler ve Önemli Hususlar
* Teknik personellere yönelik İhale Esasları
* İdari şartname, sözleşme tasarısı, onay belgesi hazırlanması temel ilkeleri
* İhale işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar.
* 4734/4735 Sayılı Kanunlar Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları
* 4734/4735 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapım İşleri
* Mal ve Hizmet Alım İhaleleri ile Yapım İşleri İhaleleri Özel Hükümleri
* 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılan İhale İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar
* 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3-B İstisna Maddesi Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları
* 3-B İstisna Maddesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının Genel İlkeleri
* Dış tedarik Yönergesi Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları
* İç Tedarik Yönergesi Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları
* Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Uygulamaları
* EKAP’a Giriş ve Kullanıcı İşlemleri
* EKAP Kullanıcı Yetkileri
* EKAP’ta İhale İşlem Aşamaları
* Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) Geçiş
* Kamu Satınalma Platformu (KSP) ve Elektronik Kamu Alımları Platformunun Karşılaştırılması
* İhaleye Katılabilme Kuralları
* İhale Süresi, Usulleri ve Uygulaması
* Ön Yeterlik İlanı ve İhale Dokümanları
* Yaklaşık Maliyet Hazırlama
* Teklif ve Başvuruların Sunulması
* Tekliflerin ve Başvuruların Değerlendirilmesi
* Mal ve Hizmet Alım İhaleleri ile Yapım İşleri İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması
* Danışmanlık Hizmet İhaleleri Özel Hükümleri
* İdareye Şikayet Başvurusu
* KİK ve İhale Makamı Kuruma Şikayet İncelemeleri, Anlaşmazlıkların Çözümü
* Yasak Fiil ve Davranışlar
* İhaleye Fesat Karıştırma
* Sözleşme süreci
* Sözleşmenin uygulanması
* Fiyat Farkı, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri
* Teminat çeşitleri
* Sözleşme değişiklileri
* Sözleşme artırımı, Süre uzatımı
* Yürürlülük,Yürütme

Yukarıda belirtilen konular yoğun olarak talep edilen konular olmakla birlikte ihale dosyalarının idari ve teknik kontrolünden sorumlu ihale makamları, ihaleye teklif sunan istekliler ya da teklifi uygun bulunarak sözleşme imzalamaya hak kazanan yüklenicilerin ihtiyaçlarına göre eğitim programları farklılık göstermektedir. Bu nedenle eğitim programı katılımcıların talepleri göz önüne alınarak en uygun eğitmenler belirlenerek hazırlanmaktadır.