İÇ DENETİM VE KONTROL

İşletmelerde iç kontrol işlevini, yapısını ve işlerliğini tanımlayarak kontrollerin etkililiğini değerlendirmede bağımsız bir güvence ve danışmanlık fonksiyonu olarak iç denetimin rolünü açıklamak, kurumsal yönetim çerçevesinde risk temelli İç Kontrol ve İç Denetim kavramlarını, bu konularda uluslararası kabul gören ilke, kural ve standartlar çerçevesinde örnek olaylarla ele alarak genel bir bakış açısı sağlamaktır.

Şirketlerin iç denetim departmanı çalışanları ve yöneticileri ile şirketlerde iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında görev alan veya alacak profesyoneller bu eğitimimizden fayda sağlayacaktır.

Eğitim / Katılımcı Hedefleri

Modern iç denetimin gelişimi, iç denetim fonksiyonları, yaratılan katma değer, temel kavramlar (iç kontrol sistemi, iç denetim ve iç denetçi), ilke ve esaslar (COSO,mesleki standartlar, risk yönetimi , kurumsal yönetim) gibi konuların örnek olaylarla ele alınarak açıklanması

Eğitim İçeriği

* Temel Kavramlar, İç Kontrol ve COSO Yaklaşımı
* Kontrol, iç kontrol, denetim ve iç denetim kavramları
* İç kontrol ve iç denetimin işletme örgütündeki yeri ve önemi
* İç Kontrol
* İşletmelerde iç kontrolün kapsamı ve iç kontrol örnekleri
* İç kontrol eksikliğinin olası sonuçları
* İç kontrol modelleri
* İç kontrol konusundaki yanılgılar ve gerçekler
* Kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında iç kontrol
* İç kontrol ve risk yönetimi ilişkisi
* COSO
* Örnek olaylar ve grup çalışması
* İç Denetim ve Uluslararası İç Denetim Standartları
* İç Denetim
* İç denetim – İç kontrol ilişkisi
* İç denetimin tanımı
* İç denetimin tarihsel gelişimi
* İç denetimin kurumsal yönetim sürecindeki rolü
* İç denetim- Örgütsel konumu
* İç denetim – Yetki ve sorumluluk
* İç denetimde meslek ahlakı
* İç denetim faaliyetinin planlanmasında risk yaklaşımı
* Uluslararası iç denetim standartları
* Örnek Olaylar ve Grup Çalışması